Soorten Lidmaatschap

We maken onderscheid in verschillende soorten lidmaatschappen. Hierboven staan de bijbehorende contributies.

  • Seniorleden
  • Senior 65+ leden
  • Jeugdleden
  • Ereleden
  • Studentleden
  • G-Tennis
  • Donateur lidmaatschap
  • Donateurs

 

Seniorleden

Seniorleden zijn leden die voor 1 januari van het verenigingsjaar ten minste 17 jaar en maximaal 63 jaar zijn (in het verenigingsjaar dus minimaal 18 jaar en maximaal 64 jaar worden).

Senior 65 + leden

Senior 65+ leden zijn leden die voor 1 januari van het verenigingsjaar ten minste 64 jaar oud zijn (in het verenigingsjaar minimaal 65 jaar worden)

Jeugdleden

Jeugdleden zijn leden die op 1 januari van het verenigingsjaar nog geen 17 jaar oud zijn. Zij kunnen lid worden vanaf ongeveer 5 jaar. Zij worden in de gelegenheid gesteld om groepstraining te krijgen en mogen vrij spelen. Verder worden er allerlei tennisactiviteiten georganiseerd voor de jeugd.
In het jaar dat een jeugdlid 18 jaar wordt, wordt hij/zij automatisch seniorlid en heeft hij/zij dezelfde rechten en plichten als senioren. Dit houdt onder andere in dat hij/zij voor het nieuwe seizoen een seniorledenpas ontvangt en het contributiebedrag van de senior moet betalen.

Ereleden

Ereleden zijn leden die zich op bijzonder eervolle wijze hebben onderscheiden en tot erelid zijn benoemd door de ALV.

Studentenlidmaatschap

Seniorleden die voor 1 januari van het verenigingsjaar nog geen 25 jaar oud zijn, komen in aanmerking voor het studentenlidmaatschap. Voorwaarde hiervoor is dat zij onderwijs volgen aan een instelling voor middelbaar onderwijs of vervolgonderwijs. Daartoe dient een op 1 januari geldende studentenkaart of schoolverklaring te worden verstrekt aan het ledensecretariaat. Net als andere seniorleden draaien ook de studentenleden bardiensten.

G-Tennis lidmaatschap

G-tennis leden zijn junior- en seniorleden met een (verstandelijke) beperking. Ook voor hen organiseert de vereniging diverse activiteiten zoals trainingen, o.a. de G-clubkampioenschappen als onderdeel van de algemene clubkampioenschappen en we streven naar een jaarlijkse uitwisseling met G-tennis afdelingen van omliggende verenigingen.

Donateur lidmaatschap

Wanneer een lid door ziekte of blessure tijdelijk niet kan spelen, kan het lidmaatschap omgezet worden in Donateur lidmaatschap.

Hoe werkt het:

·        Leden kunnen een verzoek tot omzetting van het lidmaatschap sturen aan het ledensecretariaat: ledensecretariaat@griffensteyn.nl

·        Het donateur lidmaatschap geldt voor minimaal 6 maanden met een maximum van twee jaar.

·        De omzetting kan niet eerder ingaan dan het moment waarop het verzoek wordt ingediend bij het ledensecretariaat. 

·        Het donateur lidmaatschap kost €50,- per jaar. Het bedrag van het lidmaatschap wordt verrekend met de reeds betaalde contributie. 

·        De tennispas wordt (tijdelijk) geblokkeerd.

·        Bij hervatten van het gewone lidmaatschap, wordt de nog verschuldigde contributie naar rato berekend en geïncasseerd. De tennispas wordt dan weer geactiveerd.

Donateurs

Iedereen die de Tennisvereniging Griffensteyn een warm hart toedraagt kan donateur worden en ontvangt daarvoor de nieuwsbrief en andere informatie die door de club wordt verstrekt.

Lidmaatschap Overzicht